20120816

8/15/12

press: 95x5,115x5, 135x3x145x2,155x2,165x2

20 minute airdyne...whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy????

No comments: